رونق صنعت چاپ و نشر مستلزم ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی

 فرهنگ کتاب و کتابخوانی با صنعت چاپ گره خورده، صنعتی که با حروف های کوچک، دنیای بزرگی از علم و فرهنگ رو برای ما رقم می زند. آقای مولودی یکی از قدیمی ترینچاپخانه داران آباده است که حدود ۶۰ سال در این صنعت مشغول فعالیت است