نظارت بر مصرف کاغذ به چه شکل است؟

هومان ‌حسن‌پور درباره نظارت بر مصرف کاغذ دولتی، می‌گوید: بعد از درخواست ناشران در سامانه تخصیص کاغذ، شمارش انجام می‌شود و این‌گونه هم نیست که هرکس هر کتابی بیاورد و ما آن را تأیید کنیم.

به گزارش ایسنا، بعد از شکل‌گیری کارگروه تخصیص کاغذ دولتی برای کتاب و نشر برای جلوگیری از تخلف و استفاده از کاغذ برای مواردی غیر از چاپ کتاب و فروش آزاد آن، کارگروه نظارت بر مصرف کاغذ شکل گرفت و شرط تخصیص مجدد کاغذ به ناشران منوط به شمارش کتاب توسط این کارگروه اعلام شد.

رییس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران که مسئولیت کارگروه نظارت بر مصرف کاغذ را بر عهده دارد، درباره فعالیت این‌ کارگروه و راستی‌آزمایی و شفافیت بررسی‌ها، گفت: کتاب‌ها به صورت مرتب شمارش می‌شود و بعد هم سه‌ نسخه از کتاب‌ها به اتحادیه آورده می‌شود تا به صورت دقیق‌تر بررسی شود تا احتمالا کسی نخواهد لت‌گذاری کند.

او خاطرنشان کرد: البته کتاب‌های ناشرانی که در سامانه تخصیص کاغذ درخواست می‌دهند، شمارش می‌شود. برای جلوگیری از تخلف هم این شرط را گذاشته‌ایم که ناشرانی که درخواست شمارش ندهند، به آن‌ها کاغذ داده نمی‌شود؛ در واقع ناشران باید تسویه حساب کنند و کتاب‌هایشان شمارش شود تا بتوانند مجددا کاغذ بگیرند. این موضوع را هم باید در نظر داشت که تخصیص کاغذ بر اساس ضابطه و قاعده انجام می‌شود و این‌طور نیست که ناشران هرچقدر که بخواهند، بتوانند کاغذ بگیرند.

حسن‌پور در ادامه با اشاره به سامانه تخصیص کاغذ، افزود: کسانی که در این سامانه درخواست شمارش می‌دهند، همکاران اتحادیه، خروجی و نشانی را می‌گیرند و بازرس‌ها به چاپخانه می‌رود و کتاب‌ها را شمارش می‌کنند و گزارش این شمارش‌ها نیز دوبار در هفته به کارگروه تخصیص اعلام می‌شود. به‌طور مثال، ممکن است همکاران ما کار شمارش کتاب ۱۰۰ ناشر را انجام دهند اما چون تعداد زیاد است دو گزارش در هفته ارسال می‌شود تا در سیستم لحاظ شود که ناشر کتابش را چاپ کرده و اگر هم چاپ نکرده باشد هم مشخص می‌شود که تسویه نکرده و به او کاغذ داده نمی‌شود.

او در ادامه گفت: این موضوع (شمارش کتاب‌) از زمان شکل‌گیری کارگره تخصیص کاغذ و کارگروه نظارت بر مصرف شکل گرفته است. البته این نکته هم گاهی پیش می‌آید که ناشری ۱۰۰ بند کاغذ گرفته و ۸۰ بند را چاپ کرده و ۲۰ بند دیگر هم در حال چاپ است. ما همه این‌ها را به کارگروه تخصیص اعلام می‌کنیم که ناشر اینقدر کتاب چاپ کرده و اینقدر هم در حال چاپ است. درواقع این کارگروه بر اساس تشخیص خود، تصمیم می‌گیرد که به ناشر مجددا کاغذ بدهد یا نه. اگر روال کار منطقی باشد ، به ناشر کاغذ می‌دهند اما ببیند ناشر اقدام به شمارش کتاب نکرده، کاغذ نمی‌دهند.

رییس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تأکید کرد: البته این‌طور نیست که هر کتابی برای شمارش بیاورند ما تأیید کنیم و بگوییم کتاب‌ها را شمردیم و درست بود. ما بعد از شمارش کتاب‌ها، نمونه‌هایش را نگه می‌داریم و آن‌ها را کارشناسی می‌کنیم که اگر تعداد مشکل نداشته باشد، ایراد فنی هم نداشته باشند. مثلا خدای نکرده جلد عوض نکرده باشند یا لت نگذاشته باشند. همه این‌ها صحت‌سنجی می‌شود و این موضوع برای کسانی قابل تشخیص است که سال‌ها در این زمینه کار کرده باشند.