انتفاع ۵۰۰ شرکت از منافع ارز صادراتی

یک کارشناس اقتصادی معتقد است، قسمت عمده ای از صادرات کشور وابسته به انرژی بسیار ارزان است و تنها ۵۰۰ شرکت از منافع ارز صادراتی بهره مند می‌شوند.

هفده هزار و پانصد شرکت صادراتی وجود دارد اما ۹۰ درصد صادرات در اختیار ۵۰۰ شرکت است.

نود درصد صادرات چیزی بیش از صادرات انرژی مفت نیست ، انرژی را به قیمت مفت می خرند و به قیمت بازار جهانی صادر می کنند.

بر اساس آمار بهمن ماه طی یکسال ایران (۸۷)میلیارد دلار صادرات دارد که اگر ٧ میلیارد دلار آن با نرخ ۴۲۰۰ تومان ، ۱۴ میلیارد دلار آن با نرخ نیمایی و بقیه با دلار آزاد فروخته شود هزار هزار میلیارد تومان پول نصیب ۵۰۰ شرکت می شود.

هزار هزار میلیارد تومان ٧ برابر حقوقی است که دولت در یکسال به پنج میلیون شاغل و بازنشسته پرداخت می کند

اینکه در سال گذشته معادل حقوق ۳۵ میلیون نفر فقط نصیب ۵۰۰ شرکت شده است با وجودی که فروش همه اش سود نیست اما تمرکز عظیم ثروت ایجاد می کند.

سال ٩٧ هزار هزار میلیارد تومان پول به سمت ۵۰۰ شرکت رفت اگر این روند امسال هم تکرار شود در پایان سال مردم به دو دسته تقسیم می شوند ۵۰۰ شرکت فوق العاده ثروتمند و بقیه مردم فقیر.

این سطح از تمرکز ثروت در ۵۰۰ شرکت ، به کاهش شدید تقاضا در بخش مصرفی و سرمایه ای منجر میشود و بازار ها می ریزد.

آیا برای ریختن بازارها به این خاطر آماده اید ؟

این سطح از تمرکز ثروت به حذف طبقه دو منجر میشود.

بیزینس مرتبط با طبقه دو به شدت کوچک میشود.

آیا شما به بیزینس مرتبط با طبقه دو وابسته هستید ؟

این نرخ ارز ، صادرکنندگان انرژی ارزان را به همه کاره اقتصاد ایران و طبقه جدید ثروتمندان تبدیل می کند و طبقه دو را ۹۰ درصد حذف می کند و به طبقه ٣ می راند ، طبقه ٢ ایران دسترسی به درآمد ناشی از صادرات انرژی ندارد این درآمد در اختیار ۵۰۰ شرکت است.