۲۰ پرسشی که باید قبل از هرگونه فعالیت تبلیغاتی از خودتان بپرسید

پیش از اجرای هر برنامه‌ی تبلیغاتی، ۲۰ سوال زیر در مورد خودتان، مشتری، محصول و هر آنچه که به موفقیت شما در تبلیغات کمک می‌کند مطرح و برای آن پاسخ داشته باشید. این شما و این هم «۲۰ پرسشی که باید قبل از هرگونه فعالیت تبلیغاتی از خودتان بپرسید»:

کدام شخص یا سازمانی در کدام جایگاه یا اعتباری؟
با چه دیدگاه ، هدف و انتظاری؟
چه حرف، سخن و شعاری؟
در مورد کدام کالا یا خدماتی؟
با کدام مشخصات، مزایا و منافعی؟
با کدام تفاوت (نسبت به رقبا) و تمایزی؟
در کدام مرحله از منحنی عمر محصول (PLC)؟
در کدام وضعیت رقابتی یا انحصاری؟
با کدام قدرت و سهم بازاری؟
با کدام هدف ارتباطی یا تجاری و با تمرکز بر کدام گروه از مشتریان؟
با چه قصد، مضمون و محتوایی؟
با استفاده از کدام ابزارها و اجزایی؟
از طریق کدام دسته از رسانه‌ها؟
در چه زمان، مکان و شرایطی؟
با چند دفعه تکرار و استمراری؟
با چه لحن، آهنگ و الفاظی؟
باکدام تکنیک و جاذبه‌ای؟
چه پیام و خبر و اطلاعی را؟
به کدام دسته از مخاطبان و مشتریانی؟
با چه نیاز، انتظار، سن، عقیده، شرایط، قدرت مالی واختیاری می‌رساند؟