آدرس : گلستان – گرگان – خیابان شهدا – نبش لاله ۷

سفارشات تلفنی : ۳۲۲۳۰۰۸۰ – ۰۱۷

طراحی : ۳۲۲۳۵۸۳۵ – ۰۱۷

حسابداری : ۳۲۲۳۶۷۰۷ – ۰۱۷

تلگرام : ۰۹۱۱۳۷۷۴۴۲۹

مدیرعامل: ۰۹۱۲۴۷۰۴۶۵۴

پست الکترونیکی : print.shomal@gmail.com