کاغذ در لیست تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، اطلاعات دریافتی در شهریورماه سال۱۴۰۲ کدهای تعرفه ای مشمول دریافت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ذیل عناوین کلی زیر قابل دسته بندی است که نسبت به دوره اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ گستره بزرگتری را دربرگرفته است. شایان ذکراست بر اساس اطلاعات غیررسمی هنوز هم عمده این اقلام ارز ترجیحی دریافت می کنند.

بر این اساس ۲۸ قلم کالا شامل دانه های  روغنی، برنج، گندم، گوشت مرغ، کاغذ،‌ کنجاله سویا  و… ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می کنند. این درحالی است که در گذشته تنها ۵ قلم کالا ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند.

در این خصوص مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرده است، حتی با فرض اختصاص ارز ترجیحی، برای جلوگیری از شوک درمانی های آتی، لازم است نرخ ارز ترجیحی بر روی عدد ثابتی تثبیت نشود و به صورت تدریجی افزایش یابد تا از افزایش شکاف ارز ترجیحی بانرخ بازار مبادله جلوگیری شود.