خصوصیات و قسمت های تشکیل دهنده جلد کتاب

جلد کتاب از سه قسمت روی جلد، پشت جلد و قسمت عطف کتاب که رابط و میان پشت و روی جلد است تشکیل شده است. عطف کتاب همان قمستی از جلد است که روی جلد تمام می شود و با فاصله عطف کتاب پشت جلد آغاز می گردد. وقتی کتابی در کتابخانه قرار می دهیم، تنها عطف کتاب دیده میشود. به همین دلیل است که اصلی ترین قسمت جلد کتاب محسوب می شود و آغاز کننده تعامل کتاب با خواننده می باشد. زیرا با دیدن و خواندن عطف کتاب است که خواننده آنرا از داخل کتابخانه انتخاب می کند. بنابراین باید اطلاعات ثبت شده در عطف کتاب کامل و طراحی آن مجزا از سایر قسمت های جلد کتاب باشد، هرچند که به دلیل پاره ای از مسائل که در قسمت مراحل طراحی جلد کتاب به آن اشاره می کنیم، در ایران عطف کتاب مجزا از بقیه جلد طراحی نمی گردد.

عناصر تشکیل دهنده روی جلد کتاب

عناصر تشکیل دهنده روی جلد کتاب شامل : نام کتاب ، سوتیتر که توضیحی است در مورد موضوع یا نام کتاب، تصاویر احتمالی انتخاب شده برای روی جلد یا فرم والمانهای طراحی شده برای روی جلد کتاب به همراه رنگ ها، نام نویسنده یا گرداوری کننده کتاب، نام مترجم احتمالی، نام ناشر کتاب، تعداد دفعات چاپ کتاب (چاپ اول، دوم ، …) و قیمت کتاب. البته در ایران به دلیل فرهنگ خاص ایرانیان ، قیمت کتاب در پشت یا داخل جلد چاپ می شود. اما قانون نشر کتاب در دنیا به این ترتیب است که قیمت کتاب در روی جلد ، برای آگاهی هر بیشتر خواننده و خریدار چاپ گردد.

عطف کتاب نیز محتملا باید حاوی اطلاعات روی جلد باشد. زیرا همانطور نوشتیم هنگام قرار گیری کتاب در کتابخانه، این عطف کتاب است که دیده میشود. بنابراین باید اطلاعات نام کتاب، نویسنده ، ناشر و تعدد چاپ آن مشخص گردد.

پشت جلد قسمتی است که معمولا برای تبلیغات کتاب استفاده می گردد و طراحی آن و المانهای تشکیل دهنده آن کاملا اختیاری و سلیقه ای می باشد. معمولا برای جلب نظر مخاطب، قسمت مفید یا خوانندی کتاب به صورت چند خط، در پشت کتاب چاپ می شود. گاهی هم اطلاعات و سوابق نویسنده کتاب برای ایجاد انگیزه از خرید کتاب در آن لحاظ می گردد. برخی ناشران نیز، لیستی از کتابهای منتشر شده همان انتشارات یا کتابهای منتشر شده همان نویسنده کتاب را در پشت جلد، چاپ می کنند. همانطورکه گفته شد، تمامی این ترکیبات اختیاری و سلیقه ای میباشد.