عرض باند اثر مرکب در فیلر کردن نوردها

مشکل دیگر که مرتب از بنده سوال می شود میزان عرض باند اثر مرکب در فیلر کردن نوردها است.

یوحنا محی الدینی یکی از برترین مکانیک های صنعت چاپ در فضای مجازی زحمات و دانش فنی بیش از یک عمر خود را منتشر کرده است که برای جمع آوری و در اختیار گذاشتن برای جامعه بزرگ صنعت چاپ کشور آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران پیش قدم شده است.

«۴»

اولین جواب این است که کارخانه سازنده هر ماشینی یک کتاب اپراتوری به همراه ماشین عرصه می کند و تمام مقادیر لازم برای آن برند و آن مدل ساخت در کتاب خود شرح داده شده است.

اگر این مقدار را بر حسب میل خودمان و نظر دیگران انجام دهیم هم در فشار بالا وهم در فشار پایین ماشین صدمه می بیند؛ در فشار بالا به دلیل اصطکاک و در فشار پایین بدلیل سایش مشکل ایجاد می کند.

اما به دنبال یک فرمول خاص برای محاسبه و تعیین یک عدد برای تمام ماشین ها می گردید به این صورت است که مقار سختی نورد بر حسب shore را از قطر نورد کم می کنند وا عدد حاصل را بر ۱۰ تقسیم می کنند.

برای مثال لاستیک نورد آب روی کار به قطر ۸۰ میلیمتر در دمای آب یخچال که به آن می رسد این سختی تا حدود ۳۰ shore بالا می رود، اگر آن را از ۸۰ میلیمتر قطر نورد کم کنیم و ۵۰ را بر ۱۰ تقسیم کنیم پهنای باند اثر مرکب می شود ۵ میلیمتر، و اگر نورد ۷۰ میلیمتری ۳۵ shore را که در دمای کار کرد به ۲۵ شور تنزل پیدا می کند از آن کاسته و بر ۱۰ تقسیم کنیم ۴.۵ میلیمتر خواهد شد.

مطمئنا شرکت هایدلبرگ نیز از این فرمولها و بیشتر از اینها را می داند شاید عوامل دیگری در ساختار ماشین را در نظر گرفته که می گوید این مقدار بین ۳.۵ الی ۴ میلیمتر باشد برای همین توصیه من به همه دوستان این است که به کتاب ماشین خودتان نگاه کنید.