نکاتی کلیدی برای حضور در نمایشگاه های بین المللی

حضوردر نمایشگاه های بین المللی یکی از بهرین روش ها برای شناخت بازار های هدف و تکنولوژی های نوین بوده و هست.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران؛ اتحادیه صادر کنندگان صنعت چاپ ایران اولین تشکلی در کشور بود که این حضورهای بین المللی را سامان بخشید و در قالب پاویون های ملی حضور متفاوت برای صنعت چاپ و بسته بندی رقم زد.

نکته حایز اهمیت تینکه حضور های بین المللی آداب و رسوم خاص خود را دارا است. در همین راستا سایت این اتحادیه برای سومین پاویون ملی صنعت چاپ ایران در نمایشگاه دبی نگاهی به این رسوم انداخت.

اما برای حضور پربار تر در نمایشگاه های بین المللی چه باید کرد.

۱- از مشتریان خوب و ویژه خود و تامین کنندگان مواد اولیه شرکت شما توسط دعوت نامه و ایمیل برای بازدید از غرفه دعوت به عمل آورید.

۲- مطمئن باشید کارکنان شما در غفه آمادگی کافی و لازم را برای پاسخگویی به مراجعات داشته باشند. نکته حایز اهمیت اینکه بیش از ۸۰ درصد موفقیت غرفه وابسته به پاسخگویی شما و کارکنان خواهد بود.

۳- ابزار های بازار یابی خود را همراه داشته باشید.

۴- اطمینان حاصل کنید بعد از نمایشگاه برای هر ارتباط حاصل شده از سوی شما حداقل شش بار تماس حاصل شده باشد. حتی اگر در تماس های اولیه پاسخی دریافت نگرده باشید.