واردات ۵۸۵ هزار و ۵۸۹ تن کاغذ، مقوا و محصولات مرتبط به کشور در سال ۱۴۰۰

به گفته سخنگوی گمرک، سال ۱۴۰۰ ۵۸۵ هزار و ۵۸۹ تن کاغذ، مقوا، کرافت و محصولات مرتبط با کاغذ به ارزش ۸۰۴ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۸۶ دلار به کشور وارد شده است.

به گزارش قدس آنلاین، روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک با اشاره به آمار و ارقام واردات کاغذ از گمرکات مختلف به کشور، بیان کرد: کل کاغذ و مقوا و کرافت و محصولات مرتبط با کاغذ در سال ۱۴۰۰، ۵۸۵هزار و ۵۸۹تن به ارزش ۸۰۴میلیون و ۹۲۶هزار و ۳۸۶دلار بوده است.
وی افزود: در این زمینه کاغذ رول روزنامه ۱۵هزار و ۱۰تن به ارزش ۱۱میلیون و ۳۱۳ هزار و ۵۵۵ دلار و سهم کاغذ تحریر ۲۱۳هزار و ۶۱۴تن به ارزش ۲۰۱میلیون و ۷۳۶هزار و ۵۵۸دلار بوده است.
لطیفی با اشاره به آمار و ارقام دیگر این محصولات، عنوان کرد: کاغذ کرافت ۱۰۲هزار و ۴۱۲تن به ارزش ۴۳ میلیون و ۵۴۸ هزار و ۷۸۲ دلار، کاغذهای بازیافتی ۸۱هزار و ۱۳۱تن به ارزش ۱۹میلیون و ۴۴۲هزار و ۷۳۹دلار و کاغذ پایه برای تولید کاغذ دیواری ۵۱۴تن به ارزش ۸۹۰هزار و ۷۳۲دلار بود.
وی درباره میزان مقوای وارداتی نیز گفت: مقوای بالای ۱۵۰گرم دو هزار و ۶۶۴ تن به ارزش دو میلیون و ۹۰۲هزار و ۷۶۵دلار، مقوای پشت طوسی ۱۸هزار و ۶۷۲تن به ارزش ۱۵میلیون و ۵۸۶هزار و ۵۰۲دلار و مقوای چند لایه ۸۹هزار و ۹۶۰ تن به ارزش ۹۷ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۴۰۲ دلار بوده است.

به گفته لطیفی، سایر مقوله‌های قشر نزده ۶هزار و ۵۲۸تن به ارزش ۶میلیون و ۹۸هزار و ۹۴۵دلار، کاغذ دستمال کاغذی ۴۹۷تن به ارزش ۶۶۹هزار و ۵۵۳دلار و سایر کاغذها ۱۳۵هزار و ۶۱۸تن نیز به ارزش ۱۷۷میلیون و ۱۶۸هزار و ۳۰۷دلار بود.
وی در ادامه به برخی آمار دیگر در این حوزه اشاره کرد و گفت: کاغذ و مقوای جعبه چند لایه ۹هزار و ۷۰۷تن به ارزش ۳۵میلیون و ۹۵۹هزار و ۴۰۰دلار، کاغذ ترمال ۵هزار و ۷۲۵تن به ارزش ۱۰میلیون و ۳۵هزار و ۴۷۶دلار، کاغذ چاپ شده برای روکش ۱۱هزارذو ۴۸۹تن به ارزش ۳۶میلیون و ۸۴۰هزار و ۸۷۰دلار و کاغذهای عایق رطوبت هزار و ۱۱۹تن به ارزش ۵میلیون و ۸۸۸هزار و ۶۹۱دلار بوده است.
لطیفی همچنین درباره آمار ارائه شده، افزود: طبق آمار موجود کاغذ سیگار چهار هزار و ۲۷۰تن به ارزش ۲۰میلیون و ۲۲۵هزار و ۸۶۵دلار، کاغذ دیواری ۱۶هزارو ۲۹۱تن به ارزش ۵۵میلیون و ۲۹۷هزار و ۴۱۰دلار، کاغذ کاربن ۱۶۶تن به ارزش ۲۸۹هزار دلار و کاغذ و مقوای صافی و فیلتر هزار و ۱۹۲تن به ارزش ۴میلیون و ۳۷۴هزار و ۸۱۳ دلار به کشور وارد شده است.