افزایش ۱۶۰۰ میلیارد تومانی قیمت کل کتاب‌های امسال با وجود کاهش ۱۰ میلیون نسخه‌ای تیراژ

شمارگان کل کتاب در ۱۰ ماه سال‌جاری عددی بیش از ۸۲ میلیون نسخه کتاب را نشان می‌دهد اما میزان شمارگان کل کتاب در بازه زمانی مشابه در سال گذشته عددی بیش‌ از ۹۲ میلیون جلد است که از کاهش ۱۰ میلیون جلدی در ۱۲ حوزه را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، در بهار و تابستان سال ۱۴۰۰ براساس آمار خانه کتاب و ادبیات ایران تعداد بندهای مصرفی برای تولید کاغذ که از سوی ناشران مصرف شده است ۷۴۴ هزار و ۸۵۶ بند است که معادل ۱۵ هزار تن کاغذ تحریر است. اما مصرف کاغذ در بازه زمانی مشابه سال‌ جاری به حدود ۶۹۳ هزار بند رسیده که کاهش ۷ درصدی را تجربه کرده است.


نمایشگاه کتاب تهران در سال ۱۴۰۱

۶ ماه اول سال حوزه نشر رشد خوبی داشت

در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری بازار کاغذ با افزایش قیمت صعودی همراه شد طوری که هر بند کاغذ سفید تحریر به قیمت بیش‌از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. افزایش قیمت کاغذ باعث افزایش ۵۱ درصدی قیمت هرجلد کتاب شد اما همین افزایش قیمت باعث کاهش شمارگان نشد و بلکه تعداد شمارگان کتاب منتشر شده در بازه زمانی مشابه امسال و سال پیش حدود ۳ درصد افزایش داشته است.

کاهش ۱۰ میلیون جلدی کتاب در ۱۲ حوزه‌

شمارگان کل کتاب در ۱۰ ماه سال‌جاری عددی بیش از ۸۲ میلیون نسخه کتاب را نشان می‌دهد اما میزان شمارگان کل کتاب در بازه زمانی مشابه در سال گذشته عددی بیش‌ از ۹۲ میلیون جلد است. کاهش ۱۰ میلیون جلدی کتاب در ۱۲ حوزه‌ای که بخش آمارهای خانه کتاب نشان می‌دهد عددی قابل توجه است.

افزایش ۱۶ هزار میلیاردی ارزش کل کتاب‌های چاپ شده

ارزش کل کتاب‌های چاپ شده در ۱۰ ماه سال جاری بیش‌ از ۶۵ هزار میلیارد ریال است که همین مقدار در سال گذشته برابر ۴۹ هزار میلیارد ریال بوده است. این افزایش قیمت نشان دهنده فروش و عرضه محصولات بیشتر نیست بلکه نشان از گرانی در این حوزه است.